Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPORTLOKAAL Apeldoorn

De organisatie: SPORTLOKAAL, is gevestigd in Apeldoorn, Marconistraat 165, 7316 PA en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het kvk-nummer: 84123508.

Overeenkomst met dienst/product is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van SPORTLOKAAL waarin de consument een schriftelijke overeenkomst aangaat voor trainingen bij Sanne Reinds of Remco Langenbach.

Artikel 1 Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere consument die zich heeft ingeschreven bij SPORTLOKAAL voor het krijgen van personal training, duo training, groepstraining, medisch fitness en of een coaching traject. Op iedere dienst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het gebruik van diensten geschied voor eigen risico.

Artikel 2 Overeenkomst:

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

2.2 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit SPORTLOKAAL

2.3 Aanmeldingen voor één van de diensten van SPORTLOKAAL dienen via het groepslesrooster genaamd Appybee, per telefonisch contact of mail worden gedaan: info@sportlokaalapeldoorn.nl.

2.4 Het afmelden van een training of activiteit dient binnen 24 uur voor aanvang te gebeuren indien dit op tijd word gedaan is restitutie mogelijk. Indien het afmelden later gebeurd is er geen restitutie mogelijk.

2.5 SPORTLOKAAL is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

Artikel 3 Abonnementen:

3.1 De strippenkaarten, losse lessen en proeflessen zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid staat per product vermeld in onze trainingsapp Appybee. Indien de geldigheidsduur is verlopen, komen de niet gebruikte strippen/lessen te vervallen. Hierbij is geen restitutie mogelijk.

3.2 SPORTLOKAAL werkt met strippenkaarten voor zowel personal training als small group training van 10, 20 of 30 sessies onder te verdelen in 1,2, 3 of max 4 sessies per week. Indien een sessie wordt gemist, terwijl deze op tijd is afgemeld zal deze sessie, in overeenstemming worden verplaatst naar een ander moment.

3.3 Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.5 Het stopzetten van een strippenkaart dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Restitutie van een abonnement is niet mogelijk.

3.6 Bij zware blessures, zwangerschap of andere privéomstandigheden kan SPORTLOKAAL het abonnement bevriezen. Hiervoor kan een doktersverklaring worden gevraagd.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden:

Bij overeenkomst van klant en SPORTLOKAAL zal SPORTLOKAAL meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig betaald, is sportlokaal bevoegd om deelnemer toegang tot activiteit te weigeren zolang er niet is betaald.

4.1 betalingen dienen te worden geschied via facturen die worden opgesteld en toegezonden per mail. U kunt uw betalingen voldoen via overboeking van uw bank.

4.2 Op diensten vanuit sportlokaal is het BTW 9% van toepassing. Genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

4.3 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is SPORTLOKAAL gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant zal hierover tijdig, in ieder geval 2 weken van tevoren, schriftelijk worden geïnformeerd. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

4.4 Indien SPORTLOKAAL invorderingsmaatregelen moet treffen, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de deelnemer, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 5 Ontbinding:

5.1 SPORTLOKAAL behoudt zich het recht voor om (groep)trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

5.2 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.

5.3 Indien een deelnemer zich zodanig gedraagt dat hierdoor hinder ontstaat. Of overlast verzorgt voor andere deelnemers kan de deelnemer worden uitgesloten van de training. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

6.1 SPORTLOKAAL en alle medewerkers/trainers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training.

6.2 Deelname aan een training, of andere activiteit van SPORTLOKAAL geschiedt op eigen risico.

6.3 Voor schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van SPORTLOKAAL en alle medewerkers/trainers is SPORTLOKAAL niet aansprakelijk.

6.4 SPORTLOKAAL is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6.5 SPORTLOKAAL is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of verband houdend met de training.

6.6 Training kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.

6.7 SPORTLOKAAL behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.

6.8 SPORTLOKAAL is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van deelname aan de training.

Artikel 7 Website & privacy:

7.1 SPORTLOKAAL respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. SPORTLOKAAL gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. De overige gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming.

7.2 SPORTLOKAAL zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

7.3 SPORTLOKAAL kan persoonsgegevens van de deelnemer, welke door de deelnemer aan SPORTLOKAAL ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor administratieve doeleinden.